ข้อตกลงและเงื่อนไข

1) ยอดขายที่เกิดขึ้นถือเป็นที่สิ้นสุด เว้นแต่เกิดข้อผิดพลาดในการเลือกรายการหรือลูกค้าชำระเงินไม่ถูกต้องตามจำนวนโดยไม่ได้เจตนา

2) บริษัทจะไม่คืนเงินค่าเช่าให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาเช่าล็อคเก้อร์ก่อนสิ้นสุดสัญญา

3) ลูกค้าไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดตู้ล็อกเกอร์ที่เช่าในระหว่างสัญญา หากต้องการเปลี่ยนขนาดตู้ล็อคเกอร์ ลูกค้าจะต้องทำสัญญาเช่าใหม่

4) เมื่อถึงกำหนดสิ้นสุดสัญญาเช่าตู้ล็อคเกอร์ (รวมถึงการยกเลิกเช่าตู้ล็อคเกอร์ก่อนกำหนด) บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน (รวมทั้งการยกเลิกก่อนกำหนด) ในกรณีที่ไม่มียอดค้างชำระและลูกค้าส่งคืนกุญแจและตู้ล็อคเก้อร์ในสภาพดี

5) หากลูกค้าชำระค่าเช่าตู้ล็อคเก้อร์หลังวันครบกำหนดชำระแล้ว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าปรับสำหรับการชำระล่าช้า

6) บริษัท ซีบี ล็อคเกอร์ส ไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การเก็บข้อมูลและการดำเนินการทั้งหมดถูกจัดการโดยบริษัท 2C2P บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศฉบับล่าสุด (PCI-DSS)

7) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตบางรายมีทางเลือกให้ลูกค้าผ่อนชำระ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและผู้ออกบัตรเครดิต บริษัท ซีบี ล็อคเก้อร์ส ไม่รับผิดชอบต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อตกลงดังกล่าว

8) หากลูกค้าเลือกผ่อนชำระเป็นงวด ๆ และบัตรเครดิตหมดอายุในระหว่างระยะเวลาของสัญญาเช่า บริษัท ซีบี ล็อคเก้อร์ส จะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุด แต่หากพ้นระยะผ่อนผันการชำระเงินแล้ว ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา

บริษัท ซีบี ล็อคเก้อร์ส จำกัด
1249/61 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 8
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร: +662-267-4620-1
อีเมล: sales@cblockers.com