การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยข้อมูลนี้นำเสนอโดยบริษัท CB Lockers Limited และถึงแม้ว่าเราใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการรับรองว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง แต่เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันทั้งโดยแสดงออกหรือเป็นนัยยะได้ในความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความเหมาะสมหรือความพร้อมของข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์หรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือเนื้อหากราฟฟิกที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม การที่ท่านเชื่อข้อมูลดังกล่าวนั้น ความเสี่ยงจะตกเป็นของท่านเอง

เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรงหรือเป็นผลที่ตามมาจากการที่ข้อมูลหรือกำไรสูญหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

ด้วยเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ CB Lockers Limited ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมลักษณ์ เนื้อหาและความพร้อมในการให้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้นได้ การที่เราได้รวมลิงค์ต่างๆไว้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราแนะนำหรือรับรองเนื้อหาของลิงค์ดังกล่าว

เราใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการรักษาเว็บไซต์ให้ทำงานอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม CB Lockers Limited ไม่ขอรับผิดชอบและไม่รับผิดหากเว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้เป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา